Klachtenprocedure

Als u toch niet helemaal tevreden bent.

Algemeen
Deze klachtenregeling heeft als doel klachten van relaties (intern en extern) van MB
Accountants en Adviseurs op een zorgvuldige manier te behandelen.

Indiening en registratie klacht
Voor minder ernstige klachten wordt u verzocht te overwegen deze eerst telefonisch of in een
persoonlijk gesprek met uw contactpersoon te bespreken, om te kijken of er op die manier een
oplossing gevonden kan worden. Indien uw klacht juist de contactpersoon betreft kunt u ook
contact opnemen met een (andere) vennoot van onze organisatie.
Bij ernstige klachten, of indien u de klacht niet mondeling wenst te bespreken, of indien
mondeling overleg niet het door u gewenste resultaat oplevert, kunt u de klacht per mail of per
brief omschrijven en ter attentie van de directie van MB Accountants en Adviseurs versturen.

Verantwoordelijkheden rond behandeling
Bij schriftelijk ingediende klachten wordt de directie van MB Accountants en Adviseurs altijd
ingelicht. De directie zal hetzij de klacht zelf behandelen hetzij in ieder geval toezien op de
afhandeling ervan. Bij ernstige klachten rond opdrachten wordt een niet bij die opdracht
betrokken accountant (indien nodig van buiten onze organisatie) aangewezen als
verantwoordelijke voor de behandeling van de klacht.
Dit zal in ieder geval gebeuren bij klachten wanneer de klacht onze kwaliteitsbeheersing
(aspecten rond integriteit, objectiviteit, geheimhouding, deskundigheid en zorgvuldigheid, en
professioneel gedrag) of vaktechnische aspecten betreft.

Klokkenluidersregeling
Ons kantoor zal klachten altijd serieus nemen, en hierin vertrouwelijk en overigens zorgvuldig
handelen. Het is onze bedoeling dat zowel personen van buiten het accountantskantoor als
interne medewerkers door middel van deze klachtenprocedure vrijuit vermeende
onregelmatigheden aan de orde kunnen stellen; het indienen van een klacht zal hun
rechtpositie niet schaden.

Verloop behandeling klacht
Aan de hand van de ontvangen mail of brief en het horen van de betrokkenen binnen ons
kantoor zal een zo goed mogelijk beeld worden gevormd van de inhoud van en situatie rond
de klacht. Het kan zijn dat u in de loop van de procedure gevraagd wordt een nadere
schriftelijke toelichting op de klacht te geven.
Vervolgens zal de directie, indien van toepassing in overleg met de externe accountant of
andere deskundige(n), besluiten over uw klacht, en u van dit besluit schriftelijk op de hoogte
stellen. Indien u geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld wordt bekeken of een vorm
van schadeloosstelling en/of andere genoegdoening op zijn plaats is, en of en zo ja welke
maatregelen er intern kunnen worden genomen om herhaling van het probleem te voorkomen.
Wij streven ernaar uiterlijk binnen 3 weken na ontvangst van een klacht inhoudelijk te
reageren; indien dit niet lukt wordt u ingelicht over de reden van het uitstel, en wordt een
schatting gegeven binnen welke termijn de directie wel denkt met een reactie te kunnen
komen.

Overige aspecten klachtenregeling
Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw
klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie
worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te
winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht
wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te
stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor
geheimhouding te tekenen.

Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons
hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten
meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te
nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren. We hopen op een goede
verdere relatie en samenwerking.

Dit document liever als PDF doorlezen of printen?

Download hier

MB Accountants en Adviseurs

Contactgegevens

Ontwerp en realisatie door WebFresh